Juridische kennisgeving

LE GRAND PAVOIS - NORMANDIE

VERKEN HET HOTEL

LE GRAND PAVOIS - NORMANDIE

Wettelijke informatie

 

1. Presentatie van de plaats.

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de site, meegedeeld aan de gebruikers van de sitewww.hotel-grand-pavois.com:

Eigenaar:

SARL LE GRAND PAVOIS
15 Quai de la Vicomté - 76400 Fécamp
Telefoon: +33 (0)2 35 10 01 01
E-mail : contact@hotel-grand-pavois.com
RCS : Le Havre B 441 563 574
BTW : FR 49 441563574
Aandelenkapitaal: 825 825,00 €.
Publicatie : Patricia RANGE

Schepper : MMCREATION
Verantwoordelijke voor de publicatie: mevrouw Patricia RANGE - HOTEL LE GRAND PAVOIS - contact@hotel-grand-pavois.com
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Gastheer: GANDI

Foto krediet: Stephane LEROY

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Het gebruik van de websitewww.hotel-grand-pavois.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de websitewww.hotel-grand-pavois.com wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. L'HOTEL LE GRAND PAVOIS kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.

De websitewww.hotel-grand-pavois.com wordt regelmatig bijgewerkt door L'HOTEL LE GRAND PAVOIS. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN.

Het doel van de websitewww.hotel-grand-pavois.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

HOTEL LE GRAND PAVOIS spant zich in om op de websitewww.hotel-grand-pavois.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de websitewww.hotel-grand-pavois.com wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de websitewww.hotel-grand-pavois.com niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK.

HOTEL LE GRAND PAVOIS is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : L'HOTEL LE GRAND PAVOIS.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

HOTEL LE GRAND PAVOIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.hotel-grand-pavois.com, en die het gevolg zijn van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, hetzij het optreden van een bug of incompatibiliteit.

HOTEL LE GRAND PAVOIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de websitewww.hotel-grand-pavois.com.

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de websitewww.hotel-grand-pavois.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot hetwww.hotel-grand-pavois.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt HOTEL LE GRAND PAVOIS alleen persoonlijke gegevens van de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden op de sitewww.hotel-grand-pavois.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij ze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de sitewww.hotel-grand-pavois.com meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door middel van een daartoe strekkend verzoek.Elke gebruiker heeft recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de sitewww.hotel-grand-pavois.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van het HOTEL LE GRAND PAVOIS en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de sitewww.hotel-grand-pavois.com.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. HYPERLINKS EN COOKIES.

De websitewww.hotel-grand-pavois.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van L'HOTEL LE GRAND PAVOIS zijn opgezet. L'HOTEL LE GRAND PAVOIS heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier bezocht worden te controleren en kan er dus geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Het surfen op dewww.hotel-grand-pavois.com website kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte 'Privacy' op 'Inhoudsinstellingen'. In het gedeelte 'Cookies' kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. In de "Privacy" sectie, klik op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de websitewww.hotel-grand-pavois.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Overeenkomstig de gewijzigde wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (de "GDPR"), heeft u als betrokkene de volgende rechten

(a) het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben;
(b) het recht om ons te vragen verouderde of onjuiste persoonlijke informatie over u bij te werken of te corrigeren;
c) wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken,
d) het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van commerciële communicatie.
e) het recht om gegevens te laten wissen wanneer aan de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR is voldaan;
f) het recht op beperking van de verwerking indien aan de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR is voldaan;
g) het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover aan de voorwaarden van artikel 20 van de GDPR is voldaan;
h) U hebt het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
i) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits aan de voorwaarden van artikel 21 GDPR is voldaan; en
j) het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende autoriteit, namelijk in Frankrijk de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes);

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door ons een e-mail te sturen aan contact@hotel-grand-pavois.com.

11. LEXICON.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978)

 

Quick Response Code